27 October 2004

Litlhaka tsa mantsoe

SSOETHO: Hnoa le tuhto e reng mohto ea baanlg a ka utliusisa seo a se blaang lhea litlhkaa li se moo re li leebleltesng. Tlahka ea plee le ea ho qeetla tsnoa litlemahile hoba libkaeng tsa tosna. Tuhto eo e enstoe ke ba seoklo se sheolo sa Cabrmidge. Lebkaa leo ba fnaang ka lnoa ke hroe bkoo ba moblai bo utluiissa matnsoe kafoela ha ona, eesng lilthaka tsa manstoe ao.

FARNACIS: Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un mtos n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.

ELNGISH: Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe

No comments: